Ochrana ľudských práv a slobôd

Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv stanovuje povinnosti vlád konať určitým spôsobom alebo sa naopak, zdržať určitého konania s cieľom podporovať a chrániť ľudské práva a základné slobody jednotlivcov alebo skupín.

Jedným z najväčších úspechov Organizácie Spojených národov je vytvorenie komplexného súboru právnych predpisov v oblasti ľudských práv - univerzálneho a medzinárodne chráneného kódexu, ku ktorému sa môžu prihlásiť všetky národy a o ktorý sa usilujú všetci ľudia. OSN vymedzila širokú škálu medzinárodne uznávaných práv vrátane občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv. Vytvorila tiež mechanizmy na podporu a ochranu týchto práv a na pomoc štátom pri plnení ich povinností.

Základom tohto súboru práva je Charta OSN a Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktoré prijalo Valné zhromaždenie v rokoch 1945 a 1948. Odvtedy Organizácia Spojených národov postupne rozšírila právo v oblasti ľudských práv tak, aby zahŕňalo osobitné normy pre ženy, deti, osoby so zdravotným znevýhodnením, menšiny a iné zraniteľné skupiny.

Všeobecná deklarácia ľudských práv (VDĽP) je prelomovým dokumentom v dejinách ľudských práv. Deklaráciu, ktorú vypracovali zástupcovia s rôznym právnym a kultúrnym zázemím zo všetkých regiónov sveta, vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN za spoločný štandard pre všetky národy a všetky krajiny. Po prvýkrát sa v nej stanovujú základné ľudské práva, ktoré majú byť všeobecne chránené. Od svojho prijatia v roku 1948 bola deklarácia preložená do viac ako 360 jazykov. Stala sa tak najprekladanejším dokumentom na svete a inšpirovala ústavy mnohých nových nezávislých štátov a nových demokracií. VDĽP spolu s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a jeho dvoma opčnými protokolmi a Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a jeho opčným protokolom tvoria tzv. Medzinárodnú listinu ľudských práv.

Zdroj: https://unis.unvienna.org/unis/sk/topics/human-rights.html

Centrum sociálnych služieb Partizánske sa riadi internou smernicou Ochrana a dodrdžiavanie ľudských práv a slobôd PSS (č.2020/1). Pre prijímateľov sociálnych služieb Partizánske je vo vestibule zariadenia vytvorená nástenka, kde sa môžu dočítať informácie o ľudských právach.