Domov sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb Partizánske je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb určeným pre fyzickú osobu:
- v domove sociálnych služieb: do dovŕšenia dôchodkového veku odkázanú na pomoc inej fyzickej osobe a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách.
Forma sociálnej služby v domove sociálnych služieb sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná.
V domove sociálnych služieb sa:
a)poskytuje - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starolivosti,
b) zabezpečuje - rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a pomoc pri pracovnom uplatnení,
c)utvárajú podmienky na - úschovu cenných vecí.