Postup pri vybavovaní žiadosti

Občan, ktorý cíti potrebu poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb sa riadi: Zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Tento upravuje právne vzťahy vo veciach poskytovania týchto služieb.

V zariadení pre seniorov - sa poskytuje sociálna služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.    
    V tomto prípade sa občan obráti na príslušný obecný či mestský úrad kde má trvalé bydlisko.

V zariadeniach sociálnych služieb prípadne špecializovanom zariadení koná Trenčiansky samosprávny kraj. Tento stanovuje stupnicu odkázanosti podľa zákona. Sociálne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní žiadosti poskytuje naše zariadenie, ale i všetky zariadenia v pôsobnosti TSK.