Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19

Oznam:
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach na základe epidemiologického vyšetrovania zo dňa 21.02.2022 nariaďuje CSS-Partizánske tieto opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam COVID-19:
a) v zariadení neprijímať návštevy;
b) klienti a zamestnanci musia sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý toto rozhodnutie vydal a podrobiť sa odberu vzoriek biologického materiálu na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení;
c) zostať v nariadenej izolácii;
d) vykonávať účinnú dezinfekciu priestorov vo zvýšenej frekvencii;
e) neprijímať do zariadenia nových klientov.
Lehota: odo dňa 21.02.2022 do odvolania.